Арюухан залуу

Switch to English sign up. Здесь тексты слов из бурятских песен. В будущем список будет пополняться. Можете добавлять сами, свои тексты. Если что-то нужно, можете оставить арюухан залуу.

арюухан залуу

Добавил: Ростислав
Размер: 32.33 Mb
Скачали:78887
Формат:ZIP архив

СКАЧАТЬ АРЮУХАН ЗАЛУУ

Слова и текст песни Ринчин Бурхиев Дангинамни предоставлены сайтом Megalyrics. Текст Арюухан залуу Бурхиев Дангинамни найден в открытых источниках или добавлен нашими пользователями. Использование и размещение перевода возможно исключиетльно при указании ссылки на megalyrics.


Дангина Арюухан залуу наhандаа Амраг наhандаа дурлажа Адарhаа ундалhан ногоондоол Алтан дэлхэйдээр hалбарышдаа Дабталга:

СКАЧАТЬ АРЮУХАН ЗАЛУУ

Олон арюухан залуу хизаарhаа, гансамни, Оложол шамайгаа бишни бусуужам. Зоригто и Нонна Тогочиевы Хара hуниин альган дээрэ Хоёр халуун зурхэн сохин, нэнгэнэ. Сэсэг мэтэ сэлмэгхэн эхин дураа сахин, Сэдьхэл дуурэн жаргалтай ажа hуубал hайн! Парни Кавказские Natan feat. Edited by an administrator, Sep 2, арюухан залуу 2: Жаргалаа шим аршалаарай, Жаргалаа шим гамнаарай. Прими, земля, сыновнее спасибо, Святой водой Байкала угости, Чтоб я обрел невиданную силу, Для дальнего нелегкого арюухан залуу.

Чингис Хандажапов и Анна Реховская. Убэл ерээ, убэл ерээ Оройн убэл. Альган дээрээ тэнжээhэн, Сэдьхэлым арюудхаhан, Сагаан hайхан hанаатай Ори ганса эжымни. Сагай бэрхэ байдалда Сэхэл дабшан гэшхэлээт. Хэды олон хани нухэдтэй болбошье, Хэзээдэш таанаhаа бэшэ эгэшэ олдохогуй!арюухан залуу

Цырен Арюухан залуу Слова песни: Использование и размещение перевода возможно исключиетльно при указании ссылки на megalyrics. Я Влюбилась В Блондина. Слушать онлайн Ринчин Бурхиев Дангинамни на Megalyrics — легко и просто.


СКАЧАТЬ АРЮУХАН ЗАЛУУ БЕСПЛАТНО

арюухан залуу

Хэды олон хани нухэдтэй болбошье, Хэзээдэш таанаhаа бэшэ эгэшэ олдохогуй! Олон модоной арюухан залуу, гансамни, Оложол шамайгаа бишни бусуужам. Цырен Шойжинимаев Слова песни:АРЮУХАН ЗАЛУУ

арюухан залуу

С тобой, земля, мы слиты воедино, Моею стала арюухан залуу судьба твоя. Ты Готов Услышать Нет? Светлана Санжитова 1 Урда уулын сууряан Катар татан дуулаад, Уha, голой самаряан Удха шанараа дуулгаа.АРЮУХАН ЗАЛУУ СКАЧАТЬ
арюухан залуу


О чем песня Ринчин Бурхиев - Дангинамни? Халуун дураяа алтан гар дээрээ Ургэн ябая бултадаа Yндэртэй набтартай харгыда Yреэхэн бороёо гамнаарай. Дуулан байна - арюухан залуу энхэ Бултанаймнай халуун дуран. Аглаг алтан дэлхэйдэ, Эжын нэрэ мунхэ лэ Эртын шэруун хюрууhаа, гансамни, Эльбэжэл шамайга бишни абуужам.


Арюухан залуу